Forside

Johns aner

Birgits aner

Sådan begyndte det

Efterlysninger

Sønder Nissum sogn


 

 
 

Claus Bernhard Wolff

Jeg undertegnede Hofjægermester Hans Nobel Nøragger, Herre til Sandholt og Sollerup vedgaar herved som forbindende, uden mindste Afvigelse eller Forandring, for mig og tilkommende Besiddere af Stamhuset Sandholt, at naar min nuværende Skytte og Skovfoged Johannes Richard enten bliver saa svagelig eller at han ej længere kan efterkomme sine Pligter, eller han afgaar ved Døden, da skal Claus Bernhard Wolff, Tjener ved General v. Suchow her paa Gaarden have benævnte Skovfoged og Skyttetjenester med samme Indtægter, Rettigheder og Forpligtigelser som anførte Johannes Richard har havt. Intet i noge maade undtaget, og skal beholde tjenesten saalænge han heri viser Tilbørlig troskab. I henseende til det Huus ved Fredskoven, og som for tiden beboes af Johannes Richard, bemærkes at bemeldte Claus Bernhard Wolff tiltræder det til samme tiid han bliver min Skytte og Skovfoged, og det med en Fæsters rettigheder for sig og sin Kone, hvilket han altsaa beholder tilligemed dets nutilhørende Jordlod. Om han før sin Død skulle komme ud af min tjeneste, dog at han afstaar foruden en passende haugeplet, saa meget til et to Fags Huus, som af mig bekostes bebygget og indrettet til Beboelse for Johannes Richard og Hustru, men hvori der ikke maa forundes nogen enten deres Familie eller Fremmed satdigt ophold, og skal efter Deres Død denne Huuslejlighed med Hauge tilhøre Huusets Fæster til hans Raadighed af ommeldte Huus med Hauge og Jordlod, og en plet jord på omtrnet ½ skp. Lands Størrelse grendser til Haugen, hvilken plads Han maa benytte efter eget Godtbefindende, desuden udreder han, nemlig Claus Bernhard Wolff, aarligt i Aftægt til Johannes Richard, og efter hans Død til hans Enke, 1 Td og 4 skp Ruug, 1 Td og 4 skp. Byg og 6 p humle. I indfæstning har han betalt 50 Specier Foranstaaende bekræfter jeg med mit Navns Underskrift og fortrykte Seigl.

Sandholt den 1 December 1834

Approberet Nobel Nøragger

Til Witterlighed

Nobel Nøragger

Foreviseren af dette, Claus Wolff, fød i Ditmarksen, forhen enrolleret Konstabel ved den Holstenske Artilleri Brigade og i indevaarende aar overgaaet til Forstærknings Bataillonen, har siden 1823 stedse naar han var permitteret fra Kongl. Tjeneste, været Oppasser eller Tjener hos mig Undertegnede, og i al den Tiid bestandig udmærket sig ved Troskab, Paalidelighed, og overalt ved en rosværdig Opførsel - ligesom han og er meget brugbar endog til at barbere, hvilket med fuldkommen Sandhed, overensstemmelse med Vidnesbyrd, jeg hermed, paa Forlangende ikke har kunnet undlade at meddele ham.

Stamhuset Sandholt i Fyen, den 16 August 1831

Suchow
- Generalmajor og Ridder af Dannebroge

Sidst revideret december 2021