Forside

Johns aner

Birgits aner

Sådan begyndte det

Efterlysninger

Sønder Nissum sogn


 

 
 

Niels Nielsen Regitz

Fanø Birk Skøde og Panteprotokol. (B87 SP.6 Fol 440b) Læst 12 apr.1787

Nye Eier Pnt VII Fol.291-292.

Jeg underskrevne Jens Nielsen Smed Boende i Schads Bye, tilstaar og hermed for alle Vitterlig giør, at ieg med frie Villie og Velberaad hue samt min hustrues Samtycke haver Solgt og afhændet, Liigesom jeg og hermed fra mig og min hustrue samt Vore Arvinger, til Velagte Niels Nielsen Regitz i Nørbye-Sogn paa Fanøe, og hans hustrue samt Deres Arvinger Sælger, Skiøder og afhænder 2de mig tilhørende og ved Odden i bemelte Nørbye-Sogn paa Fanøe beliggende huuse, Neml. Et Salshuus bestaaende af 8te fag, Og et Smeedehuus tæt Vesten ved bestaaende af 3de fag, med paastaaende og tilhørende Gruund, fortog, Kaalhauge og bredselrum, samt een i Salshuuset værende jern bielægger Kackelovn, Og hvad ellers i begge huuse Søm- Muur- og Nagelfast findes, tilligemed de Vesten ved Smeedehuuset værende 6 alen Grund som dertil hører, som stræcker sig i Sønder Og Nør Liige med huusenes Grund, da heele Biergen vesten ved tilhører Jens Diderichsen i Meerbemelte Nørbye-Sogn siiden ieg har frasagt mig rett dertil, Saamt desuden hermed fra mig og min hustrue samt Vore Arvinger til ham og haans hustrue samt Deres Arvinger Sælger, Skiøder og afhænder een mig tilhnørende Qvinde Stoeles sæd i dend nybygte Nye Kierke i titbemeLte Nørbye-Sogn, som beregnes efter Stoelestædet i den gamle Kierke i dend Nye Qvist i Stoelen No5. Og som Bemelte Kiøber Niels Nielsen Regitz, for foreskrevne 2de huuse med paastaaende og tilhørende Grund med videre som melt er, Qvinde Stoelestædet udi Kierken indbegreben, rigtig haver betaalt mig dend accorderedde Kiøbe Summa 99rd, Skriver halffemtesinddstyve og Nie Rixdaler Dansk Courant-Myndt; Saa kiendes ieg for mig og min hustrues samt Vore Arvinger efterdags ingen ydermeere Rett, Lod eller deel at have til eller udi foreskrevne 2de huuuse med paastaaende og tiLhørende Crund, fortog, Kaalhauge og bredselrum, samt dend i Salshuuset væreende jern Kackelovn og hvad elLers i begge huuse Søm- Muur- og Naagelfast findes, tilliigemod de vesten ved Smeeddehuuset værendde 6 Alen Grund, samt Qvinde Stoelestædet i Nørby-Sogns nye Kierke, men samme i alt med dend Rett som jeg samme har eyet og tilhørt, med rette aat maae og bør tilhøre Meerbemelte Niels Nielsen Regitz og hans hustrue samt Deres Arvinger, og hand og De samme at mae eye, have, nyde, bruge Og beholde som Lovlig kiøbt eyendom til ævindelig Arf og eye, og saa nyttig giøre som hand og De best vil, ved og kaand paa Lovlig maade, frie for min og min hustrues Samt vore Arvingers og alle andre Personers tiltale, da ieg og min hustrue samt Vore Arvinger derfor skaal være hans og hans hustrues samt Deres Arvingers fulde og faste hiemmel; Dog haver hand og De efterddags af huusene med paastaaendde og tilhørende Grund at betale De behørige afgifter, Liigesom og af Qvinde Stoeles sædet i Nørbye-Sogns nye Kierke at betale Kjerkens rettighed; og derimod kand tage deel i dette Sogns indtægter og herligheder.

Dets til Bekræftelse, haver ieg dette Skjøde / som inden Fanøe Birketings-Rett maae Læses, Protocolleres og paaskrives uden Kald og Varsel mig derfor at give / ey alleene egenhændig underskreve og forseiglet, mens end og Venlig formaaet underskrevne 2de Goede mænd Liigeledes Boende her i Schads, samme med mig til Vitterlighed at underskrive.

Schads Bye den 19de Februari 1787. Jens Nielsen Smed.

Til Vitterlighed underskriver efter begiæring.-

Hans Poulssen. Velles Gierlefsen

At ingen Kiøbe Contract, Skriftlige Conditioner eller noget andet saadant Document, om det Kiøb som dette Skiøde indeholder, imellem Os eller andre paa Vores Vegne har været oprettet, kand Vi naar forlanges med Eed Stadlfæste.

Schads, og Nørbye-Sogn paa Fanøe ut Supra.-

Som Sælger. Jens Nielsen Smedt. Som Kiøber. Niels Nielsen Regitz.

Sidst revideret december 2021